INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Interesų konfliktų vengimo politika nustato ir įtvirtina taisykles bei reikalavimus Advokatų kontoros „Vanhara ir partneriai“, veikiančios su prekės ženklu „Vanhara Law Firm“, vidaus tvarkai ir organizacinėms priemonėms, kurios yra skirtos nustatyti, atskleisti ir pašalinti aplinkybes, galinčias sukelti interesų konfliktą Advokatų kontorai teikiant teisines paslaugas.

2. Sąvokos:
2.1. Advokatų kontora – advokatų profesinė bendrija „Vanhara ir partneriai“, veikianti su prekės ženklu „Vanhara Law Firm“;
2.2. Susijęs asmuo – fizinis asmuo, kurį Advokatų kontora samdo teisinių paslaugų teikimui Advokatų kontoros klientams, įskaitant Advokatų kontoros partnerius, advokatus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
2.3. Klientas – asmuo, su kuriuo Advokatų kontora yra sudariusi teisinių paslaugų teikimo sutartį;
2.4. Teisinės paslaugos – bet kokios paslaugos, teikiamos Advokatų kontoros Klientams teisinių paslaugų teikimo sutarties pagrindu;
2.5. Pavedimas – Kliento pageidavimas ar nurodymas Advokatų kontorai dėl konkrečios Teisinės paslaugos suteikimo Teisinių paslaugų sutarties pagrindu;
2.6. Interesų konfliktas – situacija, kai Advokatų kontora ar Susijęs asmuo patenka į bet kurią iš toliau išvardintų situacijų:
2.6.1. Advokatų kontora teikia Teisines paslaugas dviems ar daugiau klientų, kurių interesai yra priešingi ir kuomet Advokatų kontoros veikimas vieno iš tokių Klientų vardu sąlygotų veikimą priešingai kito Kliento ar Klientų interesams;
2.6.2. Advokatų kontoros ar Susijusių interesai yra priešingi Klientų interesams ir veikimas Advokatų kontoros ir Susijusių asmenų interesais sąlygotų veikimą priešingai Kliento interesams;
2.6.3. Advokatų kontorai teikiant Teisines paslaugas Klientui, kyla pavojus, kad bus pažeistas Advokatų kontoros nepriklausomumas ar konfidencialumas;
3. Politika – interesų konfliktų vengimo politika.

4. Interesų konflikto identifikavimas:
4.1. Laikoma, kad interesų konfliktas gali kilti:
4.1.1. Teisinių paslaugų teikimo metu;
4.1.2. Pasibaigus Teisinių paslaugų teikimui;
4.1.3. Prieš pradedant Teisinių paslaugų teikimą.

5. Aplinkybės, kurioms esant Teisinių paslaugų teikimas gali sukelti Interesų konfliktą:
5.1. Interesų konfliktas gali kilti prieš pradedant teikti Teisinių paslaugų teikimą esant tokioms aplinkybėms:
5.1.1. Įmanomos situacijos, kuomet į Advokatų kontorą dėl Teisinių paslaugų teikimo kreipiasi naujas potencialus Klientas, su kuriuo Advokatų kontora dar nėra sudariusi Teisinių paslaugų teikimo sutarties dėl klausimo ar problemos, dėl kurios yra suinteresuotas kitas Advokatų kontoros Klientas ar Advokatų kontora ar Susijęs asmuo. Interesų konfliktas kyla, jei yra nustatoma, kad potencialaus Kliento ir kito Advokatų kontoros esamo Kliento ar pačios Advokatų kontoros as Susijusio asmens interesai yra priešingi;
5.2. Interesų konfliktas gali kilti Teisinių paslaugų teikimo metu:
5.2.1. Įmanomos situacijos, kuomet Teisinių paslaugų konkrečiam Klientui teikimo metu paaiškėja, kad tolesnis Teisinių paslaugų teikimas šiam Klientui sąlygos veikimą prieš kito ar kitų Advokatų kontoros Klientų interesus ar reikš veikimą priešingai Kontoros ar Susijusių asmenų interesams;
5.2.2. Įmanomos situacijos, kuomet Klientas pateikia Advokatų kontorai Pavedimą, kurio vykdymas reikš Advokatų kontoros veikimą priešingai kitų Advokatų kontoros Klientų interesams;
5.2.3. Įmanomos situacijos, kuomet, gavus Kliento Pavedimą, iškyla grėsmė, kad tokio Pavedimo vykdymo metu gali būti pažeistas Advokatų kontoros nepriklausomumas ar konfidencialumas;
5.3. Interesų konfliktas gali kilti pasibaigus Teisinių paslaugų teikimui:
5.3.1. Įmanomos situacijos, kuomet Advokatų kontora gauna pavedimą iš Kliento, kurio vykdymas sąlygotų veikimą prieš buvusio Kliento, su kuriuo Advokatų kontora nebeturi galiojančios teisinių paslaugų teikimo sutarties arba ši sutartis buvo nutraukta arba ši sutartis yra pasibaigusi. Interesų konfliktas gali kilti, jei Teisinių paslaugų teikimas reikš Advokatų kontoros veikimą prieš buvusio Kliento, su kuriuo teisinių paslaugų teikimo sutartis yra nutraukta arba pasibaigusi, interesus.

6. Atvejai, kurie nėra laikomi interesų konfliktu:
6.1. Neatsižvelgiant į šios Politikos 5 punktą, interesų konfliktais nėra laikomos tokios situacijos:
6.1.1. Advokatų kontora teikia Teisines paslaugas dviems ar daugiau juridinių asmenų, kurie yra konkurentai vienoje ar keliose rinkose, išskyrus tuos atvejus, jei Pavedimo vykdymas vieno iš Klientų vardu reikš veikimą priešingai kito Kliento ar Klientų vardu. Bet kuriuo atveju, Advokatų kontora užtikrina, kad bus laikomasi Advokatų kontoros nepriklausomumo ir konfidencialumo principų;
6.1.2. Advokatų kontora priima ir pradeda vykdyti Kliento ar Klientų Pavedimą, kuris reiškia veikimą priešingai Advokatų kontoros buvusio Kliento, su kuriuo teisinių paslaugų teikimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigusi, interesams. Interesų konfliktas nekils tuo atveju, jei nuo paskutinio Teisinių paslaugų teikimo tokiam buvusiam Klientui epizodo bus praėję daugiau nei 3 (trys) metai;
6.1.3. Advokatų kontora teikia teisines paslaugas dviems ar daugiau Klientų, kurių interesai yra priešingi. Interesų konfliktas nekyla tuo atveju, jei Advokatų kontora ir visi Susiję asmenys nusišalina nuo Pavedimų, kurių vykdymas sąlygotų veikimą priešingai kito Kliento ar Klientų interesams, vykdymo;
6.1.4. Advokatų kontora pradeda teikti Teisines paslaugas naujam Klientui, kai Advokatų kontora ar bet koks Susijęs asmuo anksčiau yra vykdęs Pavedimus priešingai naujojo Kliento interesams. Interesų konfliktas nekyla, jei Advokatų kontora nebevyko Pavedimų priešingai naujojo Kliento interesams arba nusišalina ar nutraukia tokių Pavedimų vykdymą;
6.1.5. Tuo atveju, jei Advokatų kontoros Klientas ar buvęs Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo savo piniginius įsipareigojimus Advokatų kontorai už suteiktas Teisines paslaugas teisinių paslaugų teikimo sutarties pagrindu ir dėl to atsiranda Kliento ar buvusio Kliento skola Advokatų kontorai, Advokatų kontora užtikrina, kad nei Advokatų kontora, nei bet koks Susijęs asmuo nesiims aktyvių teisinių veiksmų prieš Klientą ar buvusį Klientą dėl skolos iš Kliento ar buvusio Kliento priteisimo, tačiau Advokatų kontora pasilieka sau teisę parduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims reikalavimo teisę į tokį Klientą ar buvusį Klientą ir laikys, kad tokios reikalavimo teisės pardavimas nesukelia Interesų konflikto.

7. Interesų konfliktų vengimo veiksmai:
7.1. Advokatų kontora, prieš sudarydama teisinių paslaugų teikimo sutartį su nauju Klientu, privalo patikrinti, ar Advokatų kontora ar bet kokie Susiję asmenys nevykdo Pavedimų priešingai naujojo Kliento interesams;
7.2. Prieš priimdami vykdyti bet kokį naują Kliento ar Klientų Pavedimą, Advokatų kontora ar susiję asmenys privalo patikrinti, ar naujasis Pavedimas nesukels situacijos, numatytos šios Politikos 5 punkte;
7.3. Tuo atveju, jei vykdant Kliento ar Klientų Pavedimą, išaiškėja, kad Advokatų kontora ar bet kokie Susiję asmenys patenka ar gali pateikti į Interesų konflikto situaciją, Advokatų kontora nuo tokio Pavedimo vykdymo nedelsiant nusišalina;
7.4. Tuo atveju, jei Advokatų kontora ar Susiję asmenys teikia Teisines paslaugas dviem ar daugiau Klientų, kurių interesai yra priešingi ir nėra įmanoma išvengti Interesų konflikto situacijos vien tik atsisakant vykdyti atskirus Klientų Pavedimus, Advokatų kontora privalo nedelsiant nutraukti Teisinių paslaugų teikimą visiems Klientams, dėl kurių Advokatų kontora ar Susiję asmenys patenka į Interesų konflikto situaciją.

8. Baigiamosios nuostatos:
8.1. Ši Politika įsigalioja jos patvirtinimo dieną ir galioja neterminuotai;
8.2. Už šios Politikos tinkamą įgyvendinimą yra atsakingas Advokatų kontoros vadovaujantis partneris.

Advokatų profesinės bendrijos „Vanhara ir partneriai“ vadovaujantis partneris
Advokatas Dominykas Vanhara