Šviesiam fonui

Finansų maklerio įmonės pareigos surinkti informaciją apie savo klientą (know your client). Tinkamumo ir priimtinumo testų (suitability and appropriatness tests) paskirtis

Ištrauka (visas straipsnis bus publikuotas žurnale “Investuok”)

Šiuo straipsniu yra tęsiamas straipsnių ciklas apie finansų maklerio įmonės pareigas neprofesionaliems investuotojams pagal Europos Sąjungos MiFID direktyvą ir Finansinių priemonių rinkų įstatymą (FRPĮ).

Šiame straipsnyje bus apžvelgtos finansų maklerio įmonės (FMĮ) pareigos surinkti informaciją apie savo klientą ar potencialų klientą, o konkrečiai – apie kliento žinias ir patirtį investavimo srityje, apie kliento finansinę padėtį, o taip pat tikslus, kuriuos klientas ketina pasiekti naudodamasis investicinėmis paslaugomis (FRPĮ 22 str. 5 d.).

Reikalavimo surinkti informaciją apie klientą ar potencialų klientą probleminiai aspektai:

FRPĮ 22 str. 5 d. reglamentuoja, kad FMĮ, norėdama tinkamai suteikti klientams investicines paslaugas ar rekomenduoti tam tikras finansines priemones, privalo surinkti trijų grupių informaciją apie savo klientą, t.y. informaciją apie kliento ar potencialaus kliento žinias ir patirtį investavimo srityje, kliento finansinę padėtį bei tikslus, kuriuos klientas tikisi pasiekti naudodamasis FMĮ teikiamomis investicinėmis paslaugomis.

Be abejo, įmanomos ir tokios situacijos, kuomet klientas ar potencialus klientas gali atsisakyti suteikti tokią informaciją tiek apie savo patirtį investavimo srityje, tiek ir apie savo finansinę padėtį. Tokiu atveju kyla natūralus klausimas, ar FMĮ gali šiam klientui teikti kokias nors investicines paslaugas? Atsakymas tokiu atveju priklauso nuo to, kokių investicinių paslaugų klientas pageidauja. Jei klientas nėra apsisprendęs kur investuoti ir nori, kad FMĮ jam suteiktų investavimo konsultaciją, FMĮ tokios paslaugos, nesurinkusi reikalaujamos informacijos apie klientą, teikti negali. Tuo tarpu, jei klientas pageidauja investuoti į konkrečias investavimo kryptis, manytina, kad finansų maklerio įmonė šiam klientui tokias investicines paslaugas teikti gali, tačiau privalo šį klientą ar potencialų klientą įspėti apie tai, kad kliento atsisakymas pateikti reikalingą informaciją arba ne visos reikalingos informacijos pateikimas neleidžia finansų maklerio įmonei nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos klientui (FRPĮ 22 str. 9 d).

Dar kita problema praktikoje gali iškilti tuomet, kai klientas ar potencialus klientas suteikia visą reikalingą informaciją FMĮ, o FMĮ savo ruožtu nustato, kad konkrečios finansinės priemonės, į kurias nori investuoti klientas, yra klientui akivaidžiai netinkamos (dėl ribotos investavimo patirties klientas akivaizdžiai nesuvokia visų investavimo į konkrečias finansines priemones rizikų, kliento finansinė padėtis neleidžią prisiimti investavimo į konkrečias finansines priemones rizikos, kt.). Tokiu atveju finansų maklerio įmonė, vadovaudamasi FRPĮ 22 str. 8 d., privalo informuoti klientą, kad konkreti finansinė priemonė ar investicinė paslauga klientui nėra tinkama, tačiau tokios konkrečios investicinės paslaugos ar finansinės priemonės netinkamumas klientui nėra pagrindas FMĮ atsisakyti suteikti klientui jo prašomą investicinę paslaugą, jei yra laikomasi paminėto reikalavimo apie tai informuoti savo klientą. Vis dėlto, ši problema turi ir kiek kitą aspektą: šio straipsnio autoriui praktikoje teko susidurti ir su tokiais atvejais, kuomet FMĮ, net ir nustačiusi konkrečios finansinės priemonės ar investicinės paslaugos akivaizdų netinkamumą klientui, vis tiek primygtinai siūlo klientui investuoti į konkrečias finansines priemones. Padėtį dar labiau apsunkina tai, kad šiuo atveju, finansų maklerio įmonė įvykdo reikalavimą informuoti investuotoją dėl šios finansinės priemonės netinkamumo, tačiau klientui yra paaiškinama, kad toks įspėjimas yra tik formalumas, neturintis jokios reikšmės. Esant tokiai faktinei situacijai, tampa itin sudėtinga įrodyti, kad finansų maklerio įmonė netinkamai suteikė investicines paslaugas savo klientui. Dėl šios priežasties autorius laikosi pozicijos, kad tuo atveju, kai FMĮ nustato, jog konkreti finansinė priemonė klientui nėra tinkama, investuotojas turėtų atsisakyti ketinimų investuoti į šias finansines priemones ir pasirinkti mažiau rizikingas inveticijias. FMĮ, savo ruožtu, taip pat turėtų atsisakyti suteikti klientui tokias klientui per rizikingas investicines paslaugas, kadangi, nepaisydama konkrečios finansinės priemonės ar investicinės paslaugos netinkamumo klientui, FMĮ rizikuoja ne tik pakenkti savo reputacijai, tačiau, kilus civiliniam ginčui, tuo pačiu rizikuoja ir atlyginti kliento nesėkmingai investuojant patirtus nuostolius.

Iš šių aplinkybių matyti, kad FRPĮ įtvirtintas reikalavimas finansų maklerio įmonei surinkti reikalaujamą informaciją apie savo klientą ar potencialų klientą turi būti vykdomas maksimaliai sąžiningai abiejų šalių, t.y. tiek finansų maklerio įmonės, tiek ir investuotojo.

Tinkamumo ir priimtinumo testų (suitability and appropriatness tests) paskirtis:

Pabrėžtina, kad finansų maklerio įmonės atžvilgiu taikomas reikalavimas surinkti informaciją apie savo klientą ar potencialų klientą skiriasi priklausomai nuo to, kokias investicines paslaugas klientui ketinama suteikti.

Tuo atveju, kuomet finansų maklerio įmonė ketina klientui teikti investavimo rekomendacijas ar imtis valdyti finansinių priemonių portfelį, finansų maklerio įmonė privalo atlikti tinkamumo (suitability) testą. Šio testo paskirtis yra sudaryti sąlygas finansų maklerio įmonei nuspręsti, kokią investavimo rekomendaciją suteikti klientui ar kokių konkrečiai finansinių priemonių portfelį, kurį ateityje valdytų FMĮ, pasiūlyti sudaryti. Šis testas dažniausiai yra atliekamas, kai klientas kreipiasi į FMĮ nežinodamas, į ką konkrečiai jis nori investuoti, o tinkamumo testo pagalba finansų maklerio įmonė gali nuspręsti, kokias investavimo kryptis rekomenduoti ar pasiūlyti klientui, kad šios kryptys maksimaliai atitiktų kliento interesus. FMĮ, atlikusi tinkamumo testą, prieš suteikiant klientui investavimo rekomendaciją ar prieš pradėdama teikti individualaus finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugą, privalo įsitikinti, kad konkretus sandoris, kurį siūloma sudaryti arba kuris yra sudaromas teikiant portfelio valdymo paslaugą, atitinka tokius kriterijus: toks sandoris atitinka kliento investavimo tikslus, klientas yra finansiškai pajėgus prisiimti su jo investavimo tikslus atitinkančio sandorio sudarymu susijusią riziką, klientas turi pakankamai reikiamų žinių ir patirties, kad suprastų riziką, būdingą sandorio sudarymui ir jo portfelio valdymui.

Tuo atveju, kai FMĮ ketina teikti kitas, nesusijusias su investavimo rekomendacijų teikimu ar privataus finansinių priemonių portfelio valdymu, paslaugas, FMĮ privalo atlikti priimtinumo (appropriatness) testą. Šis testas dažniausiai yra atliekamas tuomet, kai klientas jau konkrečiai žino, į kokias finansines priemones jis nori investuoti. FMĮ, atlikdama priimtinumo testą, privalo išsiaiškinti, ar tas klientas turi reikiamų žinių ir patirties, kad suprastų ir įvertintų riziką, būdingą norimiems gauti investiciniams produktams ar investicinėms paslaugoms. Šis testas FMĮ turi padėti išsiaiškinti, ar konkrečios finansinės priemonės, į kurias nori investuoti klientas arba į kurias šiam investuoti rekomendavo FMĮ, tinka šiam klientui.

Aprašius priimtinumo ir tinkamumo testo paskirtis, galiausiai reikėtų paminėti, kad pakankamai dažnai praktikoje šie testai yra atliekami vienas po kito. Visų pirma, klientui kreipiantis į FMĮ ir išreiškiant norą investuoti, yra atliekamas tinkamumo testas, t.y. FMĮ turi išsiaiškinti, kokia yra kliento patirtis ir žinios investavimo srityje, kokius sau investavimo tikslus kelia klientas, o taip pat, kokius investavimo nuostolius klientas gali prisiimti. Atlikus tinkamumo testą ir finansų maklerio įmonei nustačius, kokios investavimo kryptys būtų tinkamos klientui bei šias kryptis rekomendavus, toliau yra atliekamas priimtinumo testas, kurio metu finansų maklerio įmonė turi nustatyti, kokios konkrečiai finansinės priemonės būtų tinkamiausios klientui ar potencialiam klientui.

Pareigos surinkti informaciją apie savo klientą pažeidimo teisinės pasekmės:

Jei finansų maklerio įmonė yra pripažįstama, kaip nesurinkusi ar netinkamai surinkusi informaciją apie savo klientą, tuo pačiu gali būti pripažįstama, kad finansų maklerio įmonė netinkamai suteikė investicines paslaugas savo klientui, Tokio pripažinimo pasekmės gali būti pakankamai skaudžios, kadangi finansų maklerio įmonei gali tekti atlyginti klientui dėl netinkamai suteiktų investicinių paslaugų atsiradusius nuostolius. Tokia rizika natūraliai suponuoja, kad finansų maklerio įmonės turėtų kruopščiai bei sąžiningai vykdyti informacijos apie savo klientą surinkimo reikalavimus.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

0 atsakymai

Komentuoti

Dalyvaukite diskusijoje.
Laukiame Jūsų komentaro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite pasinaudoti šiais HTML atributais: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>