Mūsų tikslas

Teikti didžiausios pridėtinės vertės paslaugas savo klientams. Dėl šios priežasties advokatų kontora „Vanhara Law Firm“ teikia teisines paslaugas tose praktikos srityse, kuriose mūsų profesionalai turi sukaupę ilgametę bei sėkmingą patirtį. Kviečiame detaliau susipažinti su mūsų kontoros praktikos sritimis bei teikiamomis teisinėmis paslaugomis.

ĮMONIŲ TEISĖ

Įmonių teisės praktikos sritis yra viena iš pagrindinių advokatų kontoros „Vanhara Law Firm“ profesionalų veiklos sričių, kurioje turime sukaupę ilgametę bei itin sėkmingą praktiką.

Mūsų kontora savo klientus konsultuoja įsigijimų bei susijungimų, atskyrimų, įmonių valdymo, veiklos teisinio reglamentavimo bei kitais mūsų klientų veikloje iškylančiais klausimais. Atliekame mūsų klientų įsigyjamų įmonių teisinius patikrinimus. Atstovaujame savo klientų interesus teisme korporatyviniuose ginčuose, akcininkų ginčuose ar ginčuose dėl įmonių valdymo ar dėl kitų įmonių veikloje iškylančių klausimų. Steigiame visų teisinių formų juridinius asmenis.

Teikiamos paslaugos:

 • Visų teisinių formų juridinių asmenų steigimas, konsultavimas visais juridinių asmenų steigimo klausimais;
 • Konsultuojame bei atstovaujame savo klientus visais įmonių įsigijimo ir susijungimo klausimais, atliekame įmonių teisinius patikrinimus;
 • Rengiame visus įmonių vidaus dokumentus bei reikalingas sutartis, vykdome įmonių pasirašomų sutarčių patikrinimus;
 • Atstovaujame savo klientus visose korporatyvinėse bylose, akcininkų ginčuose, bylose dėl juridinių asmenų veiklos tyrimo, bylose dėl akcijų privalomo pardavimo / išpirkimo, akcininkų atsakomybės už nemokaus / bankrutuojančio juridinio asmens prievoles, kitose korporatyvinėse bylose;
 • Atstovaujame savo klientus bankroto ir restruktūrizavimo bylose;
 • Atstovaujame savo klientus įvairiose derybose.

Finansinių priemonių ir kapitalo rinkos, investuotojų apsauga

Ši praktikos sritis pasižymi išskirtiniu dinamiškumu, specifiškumu, teisinio reglamentavimo bei teismų praktikos kitimu. Veikiant tokiame sektoriuje, būtina turėti profesionalų teisės patarėją, kuris puikiai išmanytų šią praktikos sritį. Advokatų kontora „Vanhara Law Firm“ yra sukaupusi išskirtinai didelę patirtį bei kompetenciją šioje praktikos srityje. Didžiuojamės tuo, kad mūsų kontoros kolektyvas teikė ar teikia teisines paslaugas beveik pusei Lietuvoje veikiančių finansų maklerio įmonių. Sėkmingai atstovaujame dešimtis ar net šimtus investuotojų visose pastarojo meto didžiausiose bylose dėl investuotojų teisių pažeidimo. Kontoros profesionalų pastangų dėka, atstovaujant mūsų klientus, ne kartą buvo suformuota investuotojų teisių apsaugai palanki Lietuvos teismų praktika, kuria Lietuvos teismai remiasi ir kitose bylose.

Teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas visais finansų tarpininkų veikloje iškylančiais klausimais;
 • Finansų tarpininkų veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams atlikimas;
 • Konsultavimas, atstovavimas ir dokumentų rengimas dėl visų formų finansų tarpininkų licencijų gavimo;
 • Konsultavimas neprofesionaliųjų investuotojų teisinės apsaugos klausimais;
 • Vidinių finansų tarpininkų veiklos dokumentų rengimas;
 • Atstovavimas visose bylose, kuriose ginčas kilo dėl finansinių priemonių ar neprofesionaliųjų investuotojų teisių pažeidimo;
 • Kitos, su finansų rinkomis susijusios teisinės paslaugos.

Bylinėjimasis ir ginčų sprendimas

Šiandieniniai verslo santykiai tampa vis sudėtingesni ir labiau komplikuoti, kuriems vystantis, ne visuomet pavyksta išvengti ginčų su esamais ar buvusiais verslo partneriais ar kontrahentais. Savo klientams pirmiausia patariame, kaip išvengti galimų ginčų kilimo arba kaip sumažinti tokių ginčų kilimo riziką. Vis dėlto, jei ginčas kyla, savo klientų interesus giname visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis visuose teismuose.

Mūsų klientai mus vertina už tai, kad visuomet ieškome palankiausio mūsų klientams problemos sprendimo būdo net ir pačiose sudėtingiausiose situacijose ir sugebame klientų interesus apginti net tuomet, kai patys klientai laikė konkrečią problemą beviltiška. Mūsų kontora visuomet nustato, kokį tikslą klientai nori pasiekti, ir šio tikslo siekiame tam skirdami visą mūsų laiką, energiją bei pastangas.

Teikiamos paslaugos:

 • Atstovavimas derybose bei visose ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose;
 • Atstovavimas bylose visuose Lietuvos teismuose;
 • Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas;
 • Skolų išieškojimas iš verslo subjektų kitose Europos Sąjungos šalyse;
 • Kitos su ginčų sprendimu susijusios teisinės paslaugos.

Intelektinė nuosavybė

Intelektinės nuosavybės svarba šiandieninėje žinių ekonomikoje gali suvaidinti esminį vaidmenį įgyjant ar užtikrinant konkurencinius pranašumus su kitais rinkos dalyviais. Tinkamai apsaugoti prekių ženklai užtikrins įmonės atpažįstatumą rinkoje bei klientų pasitikėjimą. Reikiami patentai sukurs patikimus teisinius barjerus konkurentams pasinaudoti Jūsų padarytais išradimais. Kiti intelektinės nuosavybės aspektai taip pat gali būti gyvybiškai svarbūs. Mūsų profesionalų komanda puikiai supranta Jūsų verslo poreikius bei turi reikiamą patirtį bei kompetenciją, kad užtikrintų Jūsų intelektinės nuosavybės apsaugą nuo pat idėjos atsiradimo iki jos įgyvendinimo.

Teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas dėl visų su intelektinės nuosavybės apsauga susijusių klausimų;
 • Prekių ženklų ir patentų registracija;
 • Autorių teisių įgyvendinimas;
 • Ikiteisminis ir teisminis teisių į prekės ženklus, patentus, dizainą, juridinių asmenų pavadinimus gynimas;
 • Bylos dėl klaidinančios reklamos;
 • Kitos su intelektine nuosavybe susijusios paslaugos.

Viešieji pirkimai

Nacionalinis viešųjų pirkimų biudžetas kiekvienais metais sudaro milijardus eurų, todėl viešųjų pirkimų sritis daugeliui įmonių yra prioritetinė jų veiklos dalis. Mūsų kontora turi ne vienerių metų patirtį sėkmingai atstovaujant tiek tiekėjus, tiek perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų procese.

Teikiamos paslaugos:

 • Tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų konsultavimas ir atstovavimas viešųjų pirkimų procese;
 • Viešųjų pirkimų dokumentų vertinimas;
 • Tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų atstovavimas ginčuose dėl viešųjų pirkimų vykdymo;
 • Kitos su viešaisiais pirkimais susijusios paslaugos.

Transporto teisė

Mūsų kontora savo klientus konsultuoja transporto žalų administravimo, sprendimo, prevencijos, vežėjo ir ekspeditoriaus atsakomybės bei kitais transporto įmonių veikloje iškylančiais klausimais. Atliekame mūsų klientų sudaromų vežimo, ekspedijavimo bei kitų sutarčių teisinius patikrinimus.Atstovaujame savo klientų interesus teisme ginčuose dėl transporto įmonių atsakomybės ar dėl kitų transporto įmonių veikloje iškylančių klausimų.

Teikiamos paslaugos:

 • Krovinių bei keleivių vežimo, ekspedijavimo, logistikos, sandėliavimo ir kitų sutarčių peržiūra bei rengimas, konsultavimas dėl šių sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo;
 • Pretenzijų, krovinio priėmimo-perdavimo aktų, instrukcijų ir kitų transporto įmonės veikloje naudojamų dokumentų ruošimas;
 • Teisinių išvadų dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, ribojimo, paskirstymo ir atleidimo nuo jos rengimas;
 • Konsultavimas dėl CMR ir TIR konvencijų, AETR susitarimo taikymo, Europos Sąjungos teisinio reguliavimo transporto srityje;
 • Konsultavimas kitais su vietiniu ar tarptautiniu krovinių bei keleivių pervežimu susijusiais klausimais;
 • Atstovavimas ginčuose dėl krovinių vežimo, vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, draudimo, žalos atlyginimo ir kt.;
 • Atstovavimas ginčuose su valstybės institucijomis, muitine;
 • Krovinių žalų administravimas.

Darbo teisė

Mūsų kontora savo klientus konsultuoja darbo santykių teisinio reglamentavimo, darbo sutarčių sudarymo, darbdavių teisinės apsaugos bei kitais mūsų klientų veikloje iškylančiais klausimais. Atliekame mūsų klientų sudaromų darbo santykių dokumentų teisinius patikrinimus. Atstovaujame savo klientų interesus teisme ginčuose su darbuotojais dėl jų materialinės atsakomybės, nekonkuravimo, konfidencialios informacijos atskleidimo ir kitų klausimų.

Teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas darbuotojų priėmimo, atleidimo, komandiravimo, darbo apmokėjimo, drausminės ir materialinės atsakomybės bei kitais klausimais;
 • Nestandartinių darbo sutarčių bei įmonės vidaus teisės aktų (darbo tvarkos taisyklių, pareiginių instrukcijų ir kt.) rengimas;
 • Įmonės ir kitų rūšių kolektyvinių sutarčių rengimas;
 • Konsultavimas darbuotojų nuomos klausimais;
 • Konsultavimas dėl profesinių sąjungų ir darbo tarybų steigimo bei santykių su jomis;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutarčių rengimas;
 • Darbuotojų konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų rengimas;
 • Konsultavimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei teisinio reguliavimo;
 • Konsultavimas dėl Europos Sąjungos teisinio reguliavimo darbo ir socialinės apsaugos srityje;
 • Konsultavimas dėl užsienio piliečių įdarbinimo Lietuvoje, taip pat Lietuvos piliečių įdarbinimo užsienyje;
 • Konsultavimas dėl valstybės tarnybos teisinių santykių;
 • Atstovavimas tiek individualiuose, tiek kolektyviniuose darbo ginčuose.