TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Teisinių paslaugų teikimo politika nustato ir įtvirtina taisykles bei reikalavimus advokatų profesinės bendrijos „Vanhara ir partneriai“, veikiančios su prekės ženklu „Vanhara Law Firm“, vidaus tvarkai ir organizacinėms priemonėms, kurios yra skirtos nustatyti ir įtvirtinti sąlygas bei tvarką Advokatų kontoros teikiamoms teisinėms paslaugoms.

2. Sąvokos:
2.1. Advokatų kontora – advokatų profesinė bendrija „Vanhara ir partneriai“, veikianti su prekės ženklu „Vanhara Law Firm“;
2.2. Susijęs asmuo – fizinis asmuo, kurį Advokatų kontora samdo teisinių paslaugų teikimui Advokatų kontoros klientams, įskaitant Advokatų kontoros partnerius, advokatus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
2.3. Klientas – asmuo, su kuriuo Advokatų kontora yra sudariusi teisinių paslaugų teikimo sutartį;
2.4. Teisinės paslaugos – bet kokios paslaugos, teikiamos Advokatų kontoros Klientams teisinių paslaugų teikimo sutarties pagrindu;
2.5. Pavedimas – Kliento pageidavimas ar nurodymas Advokatų kontorai dėl konkrečios Teisinės paslaugos suteikimo Teisinių paslaugų sutarties pagrindu;
2.6. Sutartis – teisinių paslaugų teikimo sutartis, sudaryta su Advokatų kontoros Klientu;
2.7. Politika – teisinių paslaugų teikimo politika.

3. Teisinių paslaugų teikimo sąlygos:
3.1. Ši Politika yra taikoma santykiams tarp Advokatų kontoros ir Klientų, Advokatų kontorai teikiant Teisines paslaugas Klientams;
3.2. Advokatų kontora, teikdama Teisines paslaugas, veikia profesionaliai, sąžiningai ir geriausiais Kliento interesais;
3.3. Teisinių paslaugų teikimas pradedamas Advokatų kontorai su Klientu sudarius Sutartį, kurioje yra nustatomos konkrečios Teisinių paslaugų teikimo sąlygos bei tvarka.

4. Kliento informacija:
4.1. Visais atvejais, dar iki Sutarties sudarymo momento, Klientas įsipareigoja Advokatų kontorai perduoti visą informaciją, kuri yra reikalinga Advokatų kontorai Teisinių paslaugų teikimui;
4.2. Advokatų kontora užtikrina visą Advokatų kontorai perduotos informacijos bei perduotų dokumentų konfidencialumą pagal Politikos 5 punkto nustatytą tvarką;
4.3. Išimtiniais atvejais, gavus Advokatų kontoros sutikimą, Klientas gali pateikti Teisinių paslaugų teikimui reikalingą informaciją jau pradėjus teikti Teisines paslaugas, bet ne vėliau, nei iki Advokatų kontoros nustatyto termino pabaigos;
4.4. Tais atvejais, jei Klientas neturi galimybių gauti Teisinėms paslaugoms teikti reikalingos informacijos ar dokumentų, apie tai Klientas turi informuoti Advokatų kontorą ir Advokatų kontora, pasinaudodama Advokatūros įstatymo ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis, šią informaciją ar dokumentus Sutarties pagrindu surenka arba išsireikalauja pati;
4.5. Klientas pats atsako už jo Advokatų kontorai pateiktos Teisinių paslaugų teikimui reikalingos informacijos teisingumą ir išsamumą. Klientas prisiima visą riziką, kuri yra susijusi su tuo, kad Kliento Advokatų kontorai pateikta informacija yra neteisinga arba neišsami;
4.6. Tuo atveju, jei Klientas tyčia Advokatų kontorai pateikė žinomai neteisingą, neišsamią informaciją arba sąmoningai nutylėjo Teisinėms paslaugoms teikti reikšmingą informaciją arba turimus dokumentus ir dėl to komplikuojasi Teisinių paslaugų teikimas, sumažėja Klientui palankaus rezultato tikimybė arba išauga Advokatų kontoros laiko sąnaudos konkrečiam Pavedimui atlikti, Advokatų kontora pasilieka sau teisę vienašališkai padidinti apmokėjimo už Teisines paslaugas dydį, pakeisti tokio apmokėjimo tvarką arba, jei tai yra esminis Sutarties pažeidimas, vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai iš anksto pranešus Klientui.

5. Kliento informacijos konfidencialumas:
5.1. Advokatų kontora užtikrina, kad visai Klientų Advokatų kontorai perduotai informacijai bus taikomas konfidencialumas;
5.2. Kliento informacijos konfidencialumas apima, bet neapsiriboja:
5.2.1. Kliento kreipimosi į Advokatų kontorą dėl Teisinių paslaugų suteikimo faktą;
5.2.2. Kliento asmens duomenis;
5.2.3. Visą Kliento Advokatų kontorai suteiktą informaciją bei perduotus dokumentus, kurie yra reikalingi Teisinių paslaugų teikimui;
5.2.4. Su Klientu sudarytos Sutarties sąlygas;
5.2.5. Apmokėjimo už Teisines paslaugas dydį bei tvarką;
5.3. Visą Advokatų kontorai perduotą informaciją, kuriai yra taikomas konfidencialumas, Advokatų kontora įsipareigoja naudoti išimtinai tik Teisinių paslaugų teikimui pagal tarp Advokatų kontoros ir Kliento sudarytą Sutartį;
5.4. Tiek Advokatų kontorai, tiek Susijusiems asmenims yra griežtai draudžiama atskleisti ar ne pagal paskirtį naudoti bet kokią informaciją, kuriai yra taikomas Kliento informacijos konfidencialumas pagal šios Politikos 5 punktą;

6. Atvejai, kuomet Kliento informacijos konfidencialumas nėra taikomas:
6.1. Kliento informacijos konfidencialumas, kaip tai reglamentuoja šios Politikos 5 skyrius, nėra taikomas tokiai Kliento informacijai:
6.1.1. Informacijai, kuri yra viešai prieinama;
6.1.2. Informacijai, dėl kurios atskleidimo sutikimą davė pats Klientas;
6.1.3. Informacija, kuri nėra susijusi su konkrečiu Klientu, pavyzdžiui, atstovaujant grupės Klientų interesus reiškiant grupės ieškinį, konfidencialia informacija nebus laikoma tokio grupės ieškinio reikalavimų suma.

7. Kliento konfidencialios informacijos panaudojimas:
7.1. Advokatų kontora įsipareigoja Kliento konfidencialią informaciją naudoti išimtinai tik Teisinių paslaugų teikimui ir tik tokia apimtimi, kokia yra reikalinga tinkamam Teisinių paslaugų suteikimui;
7.2. Klientui yra išaiškinama, kad tam tikrais atvejais informacija, kuriai yra taikomas konfidencialumas pagal šios Politikos 5 punktą, gali būti atskleista tretiesiems asmenims, jei to reikalauja Teisinių paslaugų teikimas arba tokį reikalavimą nustato teisės aktai ir toks informacijos atskleidimas nebus laikomas konfidencialumo pažeidimu. Tokie atvejai gali būti šie:
7.2.1. Teisinių paslaugų teikimas apima Kliento interesų atstovavimą Valstybės institucijose. Konkrečiai Valstybės institucijai, kurioje yra atstovaujami Kliento interesai, bus atskleistas Kliento interesų atstovavimo faktas;
7.2.2. Atstovaujant Kliento interesus teisme, tiek teismui, tiek ir kitoms bylos šalims taps žinomas konkretaus Kliento atstovavimo faktas;
7.2.3. Teisinių paslaugų teikimas konkrečiam Klientui apima Advokatų kontoros vykdomą informacijos, dokumentų bei įrodymų surinkimą Kliento naudai iš kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų. Įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kuriose Advokatų kontora renka informaciją, dokumentus ar įrodymus Kliento naudai, bus atskleistas Kliento interesų atstovavimo faktas;
7.2.4. Jei Teisinių paslaugų teikimas konkretaus Kliento naudai apima konkretaus Kliento interesų atstovavimą teisme, Klientui yra išaiškinama, jog absoliučioje daugumoje atvejų visa civilinių bylų medžiaga yra vieša ir su ja po bylos pabaigos galės susipažinti neribotas asmenų ratas. Dėl šios priežasties visa informacija, dokumentai bei įrodymai, kuriuos Advokatų kontora, atstovaudama Kliento interesus konkrečioje byloje, pateiks teismui, gali tapti žinoma ir tretiesiems asmenims. Advokatų kontora neatsako už tai, kad konkreti Advokatų kontoros į konkrečią bylą pateikta informacija vėliau taps žinoma tretiesiems asmenims;
7.2.5. Tuo atveju, jei Advokatų kontora atstovauja grupės Klientų interesus reiškiant kelių asmenų arba grupės ieškinį, Klientai yra informuojami, kad bylos eigoje visi grupės ieškinio dalyviai galės teisme susipažinti su Advokatų kontoros pateiktais procesiniais dokumentais ir sužinoti informaciją apie kitus tokio grupės ieškinio dalyvius. Advokatų kontora įsipareigoja apie šią aplinkybę visus Klientus informuoti dar iki sudarant Sutartį dėl Teisinių paslaugų teikimo ir Teisines paslaugas teikti tik Klientams išreiškus aiškų sutikimą dėl šios aplinkybės;
7.2.6. Tuo atveju, jei Advokatų kontora atstovauja grupės Klientų interesu reiškiant kelių asmenų arba grupės ieškinį, Klientams yra išaiškinama, kad vieno iš Klientų pateikta informacija, įrodymai ar dokumentai gali būti panaudoti atstovaujant visų grupės ieškinio dalyvių interesus. Advokatų kontora įsipareigoja apie šią aplinkybę visus Klientus informuoti dar iki sudarant Sutartį dėl Teisinių paslaugų teikimo ir Teisines paslaugas teikti tik Klientams išreiškus aiškų sutikimą dėl šios aplinkybės.

8. Sutarties dėl Teisinių paslaugų teikimo sudarymas ir vykdymas:
8.1. Advokatų kontora su kiekvienu Klientu sudaro Sutartį dėl Teisinių paslaugų teikimo, kurioje būtų apibrėžtos visos sąlygos ir taisyklės, kuriomis vadovaujantis Advokatų kontora teiks Teisines paslaugas Klientui;
8.2. Tais atvejais, kai Teisinių paslaugų teikimas apima ir Kliento interesų atstovavimą teismuose, su Klientu, be šios Politikos 8.1. papunkčio numatytos Sutarties, yra sudaroma ir atstovavimo sutartis;
8.3. Advokatų kontora Sutartį dėl Teisinių paslaugų teikimo vykdo pagal Sutartyje apibrėžtas sąlygas ir taisykles, vadovaudamasi geriausio Kliento interesų atstovavimo, Kliento interesų prioriteto ir viršenybės, profesionalumo ir sąžiningumo principais, kaip tai yra apibrėžta Politikos 9 punkte;
8.4. Klientas Sutartį su Advokatų kontora gali nutraukti dėl bet kokių aplinkybių, apie tai iš anksto įspėjęs Advokatų kontorą;
8.5. Advokatų Kontora Sutartį su Klientu gali nutraukti tik tuomet, kai Klientas iš esmės pažeidžia Sutarties sąlygas, apie tai iš anksto jį įspėjus. Advokatų kontora taip pat turi teisę nutraukti Sutartį su Klientu tuo atveju, kai tolesnis Teisinių paslaugų teikimas pagal Sutartį pasidaro nebeįmanomas ar kenktų Kliento interesams ar Advokatų kontoros nepriklausomumui, pavyzdžiui, Advokatų kontora patenka į interesų konflikto situaciją, kaip ji yra apibrėžta Advokatų kontoros Interesų konfliktų vengimo politikoje arba Klientas reikalauja, kad Advokatų kontora naudotų neteisėtas tokio Kliento interesų gynybos priemones.

9. Teisinių paslaugų teikimo sąlygos, tvarka ir terminai:
9.1. Advokatų kontora Teisines paslaugas Klientams teikia vadovaudamasi geriausio Kliento interesų atstovavimo, Kliento interesų prioriteto ir viršenybės, profesionalumo ir sąžiningumo principais, siekiant maksimaliai palankaus rezultato Kliento atžvilgiu;
9.2. Advokatų kontora, gavusi konkretų Kliento pavedimą dėl Teisinių paslaugų teikimo, šį Pavedimą įvykdo per terminą, dėl kurio su Klientu buvo susitartą. Jei konkretus Kliento pavedimas privalo būti įvykdytas per konkretų terminą, Advokatų kontora šį pavedimą įvykdo per reikalaujamą terminą;
9.3. Tuo atveju, kai dėl objektyvių išimtinių priežasčių Advokatų kontora Kliento pavedimo negali įvykdyti per sutartą terminą, apie tai Advokatų kontora iš anksto informuoja Klientą ir susitaria dėl naujo termino, per kurį Advokatų kontora įvykdys Kliento pavedimą;
9.4. Klientas įsipareigoja tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su Advokatų kontora viso Teisinių paslaugų teikimo metu.

10. Bendravimas ir bendradarbiavimas su Klientais:
10.1. Advokatų kontora įsipareigoja bendrauti ir bendradarbiauti su Klientais viso Teisinių paslaugų teikimo metu;
10.2. Advokatų kontora įsipareigoja Klientus informuoti apie visas reikšmingesnes naujienas, susijusias su Kliento atžvilgiu Advokatų kontoros teikiamomis Teisinėmis paslaugomis;
10.3. Klientas turi bendrauti ir bendradarbiauti su Advokatų kontora tiek, kiek tai yra būtina tinkamų ir veiksmingų Teisinių paslaugų suteikimui;
10.4. Advokatų kontoros kontaktiniai duomenys yra nurodyti Advokatų kontoros internetiniame tinklapyje www.vanhara.lt;
10.5. Advokatų kontoros Susiję asmenys yra įpareigoti į Klientų skambučius atsakyti iš karto, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas skambina tuo metu, kai Susijęs asmuo negali kalbėti telefonu. Tokiu atveju Susijęs asmuo privalo nedelsiant perskambinti Klientui, vos tik Susijęs asmuo atsilaisvina;
10.6. Į gautus elektroninius laiškus Advokatų kontora atsako tą pačią darbo dieną, išskyrus išimtinius atvejus, kuomet į gautus elektroninius laiškus Advokatų kontora atsako iš karto, kai tik atsiranda tokia galimybė;
10.7. Advokatų kontora su Klientais kontaktuoja Klientų nurodytais kontaktiniais duomenimis. Klientai įsipareigoja, pasikeitus jų kontaktiniams duomenims, apie pasikeitusius kontaktinius duomenis nedelsiant informuoti Advokatų kontorą.

11. Baigiamosios nuostatos:
11.1. Ši Politika įsigalioja jos patvirtinimo dieną ir galioja neterminuotai;
11.2. Už šios Politikos tinkamą įgyvendinimą yra atsakingas Advokatų kontoros vadovaujantis partneris.

Advokatų profesinės bendrijos „Vanhara ir partneriai“ vadovaujantis partneris
Advokatas Dominykas Vanhara