Šviesiam fonui

Finansų maklerio įmonių pareigos vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis. Praktiniai ypatumai

Straipsnis buvo publikuotas žurnale „Investuok“ 2012 m. gruodžio numeryje.

Šiuo straipsniu yra baigiamas prieš keturis mėnesius pradėtas straipsnių ciklas apie finansų maklerio įmonės (FMĮ) pareigas neprofesionaliesiems investuotojams pagal ES direktyvą dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID) ir Finansinių priemonių rinkų įstatymą. Visas straipsnių ciklas buvo publikuotas žurnalo „Investuok“ dėka, kuriam už tai norėčiau padėkoti. Tikiuosi, kad šis straipsnių ciklas buvo investuotojams bei žurnalo „Investuok“ skaitytojams įdomus bei naudingas.

Kam ši FMĮ pareiga yra aktuali?

Finansų maklerio įmonės pareiga vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis yra svarbi visiems investuotojams, kurie teikia pavedimus dėl reguliuojamoje rinkoje (biržoje) prekiaujamų finansinių priemonių pirkimo ar pardavimo, o taip pat teikia pavedimus dėl vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo už reguliuojamos rinkos ribų (taip vadinami OTC sandoriai).

Pareiga vykdyti klienų pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis yra ypač aktuali investuotojams, prekiaujantiems Baltijos biržose. Kaip žinoma, dabartinės Baltijos biržų (Vilniaus, Rygos ir Talino) apyvartos yra nukritusios iki beveik iki istorinių žemumų. Kiek aktyviai prekiaujama vos kelių bendrovių akcijomis, o prekyba dalies bendrovių akcijomis neretai tepasiekia kelių tūkstančių eurų apyvartą, arba prekyba iš viso nevyksta. Esant tokiai situacijai rinkoje, bet kuris investuotojas, norėdamas parduoti arba įsigyti didesnį kiekį vienos ar kitos bendrovės akcijų, yra priverstas arba smarkiai kelti kainą pirkimo, arba ją stipriai nuleisti pardavimo atveju. Kita vertus, teikiant vieną didesnį pavedimą, jo įvykdymui biržoje gali būti sudaroma labai daug smulkių sandorių, dėl kurių pavedimo įvykdymo išlaidos gali gerokai išaugti. Dar vienas svarbus aspektas investuotojui, teikiančiam pavedimą pirkti arba parduoti finansines priemones, yra tikimybė, kad FMĮ, vykdydama tokį kliento pavedimą, gali teikti prioritetą savo, o ne kliento interesams.

Dėl išvardintų aplinkybių akivaizdu, kad straipsnyje aptariama FMĮ pareiga yra tikrai svarbi bei aktuali.

FMĮ pareigos vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis taikymo apimtis:

Finansinių priemonių rinkų įstatymo 24 str. 1 d. reglamentuoja, kad FMĮ, vykdydama kliento pavedimą, privalo jį vykdyti taip, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas klientui, atsižvelgiant į finansinių priemonių kainą, pavedimo įvykdymo išlaidas, greitį, pavedimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę, pavedimo dydį, turinį ir kitas pavedimo įvykdymui svarbias aplinkybes. Bendrąją prasme, ši įstatymo nuostata numato, kad FMĮ, vykdydama kliento pavedimą, jį įvykdytų kiek įmanoma greičiausiai, pigiausiai bei kad finansinių priemonių (perkamų ar parduodamų) kaina būtų palankiausia investuotojui. Reikia paminėti, kad negalima būtų teigti, jog minima įstatymo nuostata nustatytų reikalavimą FMĮ, vykdant kliento pavedimą, užtikrinti, kad investuotojo pavedimas būtų įvykdytas įmanomai greičiausiai, įmanomai pigiausiai bei kad finansinių priemonių kaina būtų įmanomai palankiausia. Investuotojas tiesiog turi turėti galimybę pasirinkti vieną iš šių išvardintų galimybių, kaip prioritetinę jo pavedimo vykdymui, t.y. jei investuotojas pageidauja, kad pavedimas būtų įvykdytas labai greitai, tai tokio pavedimo įvykdymo išlaidos greičiausiai bus didesnės, o nupirktos finansinės priemonės –  brangesnės (arba parduotos finansinės priemonės – pigesnės). Savo ruožtu, jei investuotojas nori, kad nupirktos finansinės priemonės būtų nupirktos už mažiausią arba parduotos už didžiausią kainą, tokio pavedimo įvykdymas gali užtrukti ilgiau bei būti brangesnis.

Antra vertus, investuotojo pasirinkimas vieno iš teiktino pavedimo tikslų savaime (pvz. kad teiktas pavedimas kainuotų mažiausiai) nereiškia, kad FMĮ šį pavedimą gali įvykdyti nepagrįstai lėtai arba finansinių priemonių kaina būtų labai nepalanki. FMĮ bet kuriuo atveju turi siekti, kad net ir per įmanomai greičiausią laiką įvykdytinas pavedimas turi būti įvykdomas kiek tai įmanoma pigiai bei finansinių priemonių kaina būtų investuotojui kiek tai įmanoma palanki, tačiau prioritetas vis tiek turi būti suteiktas pavedimo įvykdymo greičiui.

FMĮ pareigos vykdyti pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis įgyvendinimas:

Finansinių priemonių rinkų įstatymo 24 str. 2 d. numato, kad FMĮ, įgyvendindama pareigą vykdyti pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis, privalo pasitvirtinti pavedimų vykdymo politiką bei ją įgyvendinti. Šioje pavedimų vykdymo politikoje privalo būti nurodyta, koks pavedimo įvykdymo rezultatas bus laikomas kaip įvykdytas geriausiomis klientui sąlygomis, o taip pat, kaip ir kokiomis priemonėmis šis rezultatas bus pasiektas.

Susipažinus su Lietuvoje veikiančių finansų tarpininkų patvirtintomis pavedimų vykdymo politikomis, galima išskirti, kad kai kurie finansų tarpininkai savo politikoje konkrečiai nurodo, koks pavedimo įvykdymo rezultatas bus laikomas kaip įvykdytas geriausiomis klientui sąlygomis. Vieni finansų tarpininkai savo politikoje numato, kad pavedimo įvykdymo geriausias rezultatas bus nustatomas pagal pavedimo įvykdymo išlaidas, kiti – pagal finansinių priemonių kainą. Neteko matyti tokių FMĮ pavedimo įvykdymo politikų, kuriose kaip svarbiausias pavedimo vykdymo veiksnys būtų nurodytas pavedimo įvykdymo greitis. Manytina, kad konkretaus veiksnio, pagal kurį FMĮ orientuosis vykdydama kliento pavedimą geriausiomis klientui sąlygomis, išskyrimas, yra vertintinas teigiamai, kadangi tokiu būdu investuotojams sudaromos sąlygos, susipažinus su konkretaus finansų tarpininko pavedimų vykdymo politika, pasirinkti būtent tą tarpininką, kurio pavedimų vykdymo politika geriausiai atitinka jo interesus. Pavyzdžiui, investuotojui, investuojančiam dideles pinigų sumas į likvidžias finansines priemones ilgam laikotarpiui, kaip svarbiausias veiksnys greičiausiai bus finansinių priemonių kaina, kadangi, teikiant didelius pavedimus ir finansines priemones laikant ilgą laiko tarpą, pavedimo įvykdymo išlaidos sudarys pakankamai neženklią dalį galutinio rezultato. Kita vertus, investuotojams, kurie siekia spekuliuoti trumpalaikiu finansinės priemonės kainos pokyčiu, svarbiausias pavedimų vykdymo veiksnys greičiausiai bus pavedimo įvykdymo išlaidos, kadangi teikiant pavedimus pirkti, o po labai trumpo laiko tarpo vėl parduoti finansines priemones, pavedimo įvykdymo išlaidos gali sudaryti labai ženklią dalį galutinio rezultato (pelno arba nuostolio iš konkretaus investicinio sprendimo). Galiausiai investuotojams, investuojantiems dideles pinigų sumas į nelikvidžias finansines priemones, svarbiausias pavedimo įvykdymo veiksnys greičiausiai bus pavedimo įvykdymo greitis, kadangi nelikvidžiose pozicijose didesnių pavedimų įvykdymas gali užtrukti pakankamai ilgai, o per tą laiką iš esmės gali pasikeisti ir finansinės priemonės kaina (taip pat ir investuotojui nepalankia linkme).

Reikia pažymėti, kad tam tikra dalis Lietuvoje veikiančių FMĮ savo pavedimų vykdymo politikoje neišskiria vieno konkretaus veiksnio, į kurį FMĮ orientuojasi nustatydama pavedimų įvykdymą geriausiomis klientui sąlygomis. Vienas finansų tarpininkas savo pavedimų vykdymo politikoje išskiria kelius veiksnius mažėjančio prioriteto tvarka, o vienas tarpininkas jokio veiksnio neišskiria, tiesiog nurodo, kad pavedimų įvykdymo geriausiomis klientui sąlygomis rezultatas bus nustatomas pagal paties kliento pateikto pavedimo sąlygas bei pavedimo įvykdymui svarbias aplinkybes. Tokia pavedimų vykdymo politikos formuluotė, mano manymu, laikytina pakankamai neapibrėžta, kas, savo ruožtu, gali sukelti sunkumų investuotojams suprasti, kokio pavedimo įvykdymo rezultato galima tikėtis, kita vertus, tokios pakankamai neapibrėžtos pavedimų įvykdymo politikos gali būti sunku laikytis ir pačiam tarpininkui.

FMĮ pareigos vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis galimi pažeidimo atvejai:

Vienas iš realiausių analizuojamos FMĮ pareigos pažeidimo atveju gali būti konstatuojamas tuomet, kai FMĮ be pateisinamų priežasčių nedelsiant nepradeda vykdyti pateikto kliento pavedimo. Pradėjus vykdyti kliento pavedimą po kurio laiko (nepateisinamai ilgo), padėtis biržoje gali būti pasikeitusi investuotojui nepalankia linkme, todėl pavedimas arba gali likti neįvykdytas, arba įvykdytas blogesnėmis klientui sąlygomis. Reikia pažymėti, kad tokie pažeidimai būdavo pakankamai dažni prieš kurį laiką, kuomet prekyba biržoje vykdavo be kompiuterinės įrangos pagalbos, t.y. prieš keliasdešimt metų. Pastaruoju metu, kuomet absoliuti dauguma pavedimų yra pateikiami naudojantis internetinėmis finansų tarpininkų prekybinėmis platformomis, tokių pažeidimų, kuriais nepateisinamai pavedimas nepateikiamas vykdyti iš karto, sumažėjo iki minimumo. Vis dėlto, tokių galimų klientų interesų pažeidimo atvejų, susijusių su pavedimų pateikimu ir jų vykdymu, pasitaiko net ir šiuo metu, naudojant internetines prekybines platformas. Dažniausiai tokie atvejai būna susiję su tuo, kad internetinės prekybinės platformos veikla dėl jos perkrovimo ar gedimo sutrinka, o klientai dėl to negali tinkamai bei laiku pateikti pavedimų arba pateikti pavedimai nepradedami vykdyti. Neretai tenka išgirsti investuotojų skundus, kad internetinės prekybinės platformos pradeda strigti būtent tuomet, kai biržoje vyksta aktyviausia prekyba, kuria investuotojai nori pasinaudoti, tačiau dėl prekybinės platformos veiklos sutrikimų ar gedimų to padaryti negali. Finansų tarpininkai turi ir privalo užtikrinti, kad jų prekybinės platformos visuomet veiktų sklandžiai ir be sutrikimų.

Dar vienas, pakankamai dažnai galintis pasitaikyti atvejis, kuomet gali būti konstatuotas pažeidimas dėl klientų pavedimų vykdymo geriausiomis klientui sąlygomis pareigos, pasitaiko pavedimų jungimo atveju, kuomet FMĮ be kliento leidimo sujungia jo teiktą pavedimą su kito investuotojo ar net pačios FMĮ savo sąskaita sudaromu pavedimu. Viena vertus, toks sujungimas gali atpiginti paties pavedimo įvykdymą, nes, padidėjus pavedimo apimčiai, pavedimo įvykdymas gali tapti santykinai pigesnis. Kita vertus, pavedimų sujungimas, ypač nelikvidžioje rinkoje, gali apsunkinti pavedimo įvykdymą ar net jį padaryti neįmanomu. Dėl šios priežasties FMĮ privalo itin kruopščiai įvertinti, ar pavedimų sujungimas neužkirs kelio įvykdyti klientų pavedimus geriausiomis klientams sąlygomis. Jei FMĮ nustato, kad pavedimų įvykdymas atskirai kiekvienam klientui būtų palankesnis, ji privalėtų atsisakyti pavedimų sujungimo.

Su pastaruoju galimu kliento interesų pažeidimo atveju susijęs ir dar vienas, kiek rečiau galintis pasitaikyti pažeidimas, kuris gali atsirasti neteisingai paskirsčius sujungtų sandorių įvykdymo rezultatą tarp pavedimus pateikusių investuotojų. Vykdant didesnį pavedimą, jo įvykdymui gali būti sudaromi keli ar net visa eilė sandorių biržoje, kurių sąlygos gali skirtis. Tarkime, buvo sujungti keli pavedimai dėl konkrečios finansinės priemonės pirkimo, šie sujungti pavedimai biržoje buvo vykdomi ilgesnį laiko tarpą, per kurį finansinės priemonės kaina kito pirkėjams nepalankia linkme, todėl vykdant šį pavedimą, buvo nupirkta dalis pigesnių, o dalis brangesnių akcijų. Pažeidimas būtų konstatuotinas tuomet, kai vienam investuotojui nepagrįstai būtų perduotos pigesnės nupirktos akcijos, o kitam brangesnės. Bendruoju atveju, tiek pigesnės, tiek brangesnės akcijos tarp pavedimus pateikusių investuotojų turėtų būti paskirstytos proporcingai, nebent yra aplinkybių, pateisinančių kitokį šių akcijų paskirstymą. Jei investuotojo pavedimas buvo sujungtas su pačios FMĮ savo sąskaita teiktu pavedimu, šio pavedimo įvykdymo rezultatas tarp investuotojo ir FMĮ turi būti paskirstytas investuotojui teikiant prioritetą prieš FMĮ.

Pareigos pažeidimo teisinės pasekmės:

Ši FMĮ pareiga išsiskiria tuo, kad dėl jos pažeidimo investuotojų patiriami nuostoliai dažniausiai yra pakankamai nedideli ar netgi nežymūs. Bent jau ne tokie, kad dėl jų investuotojai ryžtųsi savo teises ginti teisinėmis priemonėmis. Kiek didesni klientų nuostoliai gali atsirasti esant tęstinio pažeidimo atvejui, kuomet FMĮ savo pareigos vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis nevykdo ilgesnį laiko tarpą ir investuotojo nuostoliai atsiranda dėl eilės pateiktų pavedimų vykdymo.

Kita vertus, finansų tarpininkai, tinkamai nevykdantys šios savo pareigos, gali sukelti savo klientų nepasitenkinimą tarpininko teikiamomis paslaugomis, dėl ko klientai gali pasirinkti naudotis kito tarpininko paslaugomis. Taigi, net jei klientas dėl šios pareigos pažeidimo nenorės ginti savo teisių teisme, FMĮ vis tiek gali patirti nuostolių dėl klientų netekimo. Pajamos už klientų pavedimų vykdymą sudaro pakankamai ženklią finansų tarpininko veiklos pajamų dalį, dėl to tarpininkai privalo atsakingai žiūrėti į šios savo pareigos vykdymą.

Vis dėlto, tam tikrais, dažniausiai pakankamai retai pasitaikančiais atvejais, analizuojamos pareigos pažeidimas gali sukelti ir pakankamai reikšmingus ar net labai didelius kliento nuostolius, dėl ko realiai gali kilti civilinis ginčas, o FMĮ susidurtų su teisine rizika šiuos kliento patirtus nuostolius atlyginti. Vienas iš realiausių tokio atvejo pavyzdžių būtų drastiškas akcijų kursų smukimas dėl krizės akcijų biržoje ar net biržos griūties. Paskutinis toks momentas buvo fiksuojamas viso pasaulio (Lietuvos – irgi) akcijų biržose 2008 metų rudenį. Tuo metu per labai trumpą laiko tarpą daugumos akcijų kainos biržoje nusmukdavo po keliolika ar net keliasdešimt procentų. Taigi, bet koks pavedimo dėl akcijų pardavimo įvykdymo uždelsimas dažniausiai reikšdavo, kad investuotojas šias akcijas parduos keliolika ar net keliasdešimt procentų pigiau, kas sukeltų pakankamai ženklius investuotojo nuostolius.

Kaip dar vienas iliustratyvus atvejis, kuomet pareigos vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis pažeidimas galėjo sukelti net labai didelius nuostolius pavedimą pateikusiam klientui, buvo įvykęs pakankamai nesenai. Konkrečiai – įvykiai, susiję su emitentu AB bankas SNORAS. Kaip visuotinai žinoma, 2011 m. lapkričio 16 d. bankui SNORAS buvo pritaikytos poveikio priemonės, o visos SNORO akcijos paimtos visuomenės poreikiams. Dėl šios priežasties buvo anuliuoti visi biržoje sudaryti sandoriai dėl AB bankas SNORAS akcijų pirkimo – pardavimo, kurie buvo sudaryti atitinkamai 2011 m. lapkričio 14, 15 bei 16 dienomis. Taigi, paskutiniai įvykę sandoriai dėl šio emitento akcijų perleidimo įvyko 2011 m. lapkričio 11 d. Jei koks nors klientas būtų savo finansų tarpininkui 2011 m. lapkričio 11 d. patikęs pavedimą dėl banko SNORAS akcijų pardavimo, tačiau dėl tarpininko nepateisinamo uždelsimo šis pavedimas būtų įvykdytas nebe 2011 m. lapkričio 11 d., o 2011 m. lapkričio 14 d., toks sandoris vėliau būtų buvęs anuliuotas, o akcijos iš kliento paimtos visuomenės poreikiams, už kurias valstybė investuotojui greičiausiai sumokės tik simbolinę kainą arba iš vis nieko nesumokės. Neteko girdėti, ar tokių atvejų buvo (šio straipsnio autoriui dėl to niekas nesiskundė), tačiau net ir tokia hipotetinė galimybė pakankamai vaizdžiai iliustruoja, kad pareigos vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis pažeidimas gali sukelti net ir labai skaudžius padarinius investuotojui.

Apibendrinimas:

Manyčiau, kad tinkamas straipsnyje aptartos pareigos vykdymas finansų tarpininkams turi būti vienas iš prioritetinių finansų tarpininko tikslų. FMĮ paslauga dėl pavedimų pateikimo vykdyti naudojasi proporcingai didžiausias FMĮ klientų skaičius, todėl nuo aptartos pareigos tinkamo vykdymo tiesiogiai priklausys FMĮ reputaciją tarp klientų bei kitų investuotojų. Ta aplinkybė, kad pareigos vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis pažeidimai dažniausiai nesukelia investuotojams sunkių padarinių, neturėtų paskatinti finansų tarpininkų į šios pareigos įgyvendinimą žvelgti atmestinai. Dėl to rekomenduočiau visoms finansų maklerio įmonėms bei kitiems finansų tarpininkams, kurie klientams teikia pavedimų priėmimo ir jų vykdymo paslaugas, skirti atitinkamą dėmesį pavedimų vykdymo politikos parengimui bei jos įgyvendinimui, o taip pat skirti atitinkamą dėmesį bei techninius ir žmogiškuosius resursus užtikrinti, kad tarpininkų internetinės prekybinės platformos veiktų sklandžiai ir be sutrikimų.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

0 atsakymai

Komentuoti

Dalyvaukite diskusijoje.
Laukiame Jūsų komentaro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite pasinaudoti šiais HTML atributais: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>