Šviesiam fonui

Finansų maklerio įmonės licencijos gavimas. Taikomi reikalavimai

Pastaruoju metu teko sulaukti padidėjusio klientų susidomėjimo dėl galimybės gauti finansų maklerio įmonės (FMĮ) licenciją. Siekiant atsakyti į daugumą klausimų, kurie kyla susidomėjusiems galimybę gauti FMĮ licenciją asmenims, buvo parengtas šis straipsnis.

Kaip žinoma, teisę Lietuvoje teikti investicines paslaugas turi tik tie juridiniai asmenys, kurie turi arba Lietuvos priežiūros institucijos (Lietuvos banko), arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją. Taip pat paminėtina, kad teisę teikti investicines paslaugas turi ir Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotos kredito įstaigos, jei tokią teisę joms suteikia joms išduota licencija, o taip pat įmonės, turinčios finansų patarėjo įmonės licenciją.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti, norint gauti FMĮ licenciją:

Šiame skyriuje bus įvardinti ir aprašyti dokumentai, kuriuos kandidatai gauti finansų maklerio įmonės licencija turi pateikti Lietuvos bankui. Kadangi finansų maklerio įmonių licencijavimo tvarka yra pakankamai sudėtinga, o taikomi reikalavimai yra labai griežti, aiškumo dėlei toliau aptarsime kiekvieną reikalaujamą dokumentą atskirai:

 1. Prašymas išduoti finansų maklerio įmonės licenciją. Šis prašymas yra pateikiamas užpildant standartinę tuometinės Vertybinių popierių komisijos patvirtintą formą (Vertybinių popierių komisijos 2009-04-30 redakcijos nutarimo Nr. 1K-32 I priedas);
 2. Kandidato gauti finansų maklerio įmonės licenciją veiklos planas. Minimas veiklos planas yra vienas iš svarbiausių dokumentų, kuriuos priežiūros institucijai privalo pateikti kandidatas gauti finansų maklerio įmonės licenciją. Veiklos plano tikslas yra padėti priežiūros institucijai (Lietuvos bankui) padėti nustatyti  FMĮ pajėgumus, veiklos riziką bei galimybes. Veiklos plano parengimui yra taikomi tuometinės Vertybinių popierių komisijos nustatyti reikalavimai;
 3. Duomenys apie juridinį asmenį ir jo dokumentai. Įgyvendinant šį reikalavimą, turi būti pateiktas juridinio asmens, norinčio gauti finansų maklerio licenciją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas, pateikti kiti juridinio asmens dokumentai:

3.1.   Pateikiamas juridinio asmens registravimo pažymėjimas;

3.2.   Priežiūros institucijai turi būti pateikta naujausia kandidato gauti FMĮ licenciją registruotų įstatų redakcija;

3.3.   Pateikiama nuolatinio valdymo organo buveinė. Dažniausiai šis reikalavimas sutampa su kandidato gauti FMĮ licenciją registracijos adresu;

3.4.   Priežiūros institucijai turi būti pateikiami kandidato paskutiniųjų metų patvirtinta ir VĮ „Registrų centras“ registruota finansinė atskaitomybė. Jei įmonė, norinti gauti FMĮ licenciją, yra naujai įsteigta, jai teikti finansinės atskaitomybės nereikia, tačiau privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad yra tenkinami kapitalo pakankamumo reikalavimai;

3.5.   Pateikiama nepriklausomo auditoriaus išvada;

3.6.   Pateikiama informacija apie asmenis, kurie valdo kandidato gauti FMĮ licenciją akcijų paketus. Priežiūros institucijai privalo būti pateikta visa tuometinės Vertybinių popierių komisijos nustatyta informacija;

 1. Pateikiama informacija apie kandidato gauti FMĮ licenciją vadovus (užpildant Vertybinių popierių komisijos 2009-04-30 redakcijos nutarimo Nr. 1K-32 V formą);
 2. Ataskaita apie taip, kaip FMĮ atitinka keliamus kapitalo pakankamumo reikalavimus bei įstatinio kapitalo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai;
 3. Pateikiami duomenys apie kandidato gauti FMĮ licenciją turimus glaudžius ryšius su kitais Lietuvos Respublikos fiziniais bei juridiniais asmenimis. Šiuo atveju privalo būti pateikiami ryšiai su visais fiziniais ar juridiniais asmenimis, su kuriais įmonė yra susijusi valdymo (dukterinės bei patronuojančios įmonės), kapitalo ir kitais ryšiais;
 4. Pateikiami analogiški duomenys apie kandidato gauti FMĮ licenciją turimus glaudžius ryšius su trečiųjų šalių fiziniais bei juridiniais asmenimis. Šiuo atveju taip pat yra reikalaujama, kad šių asmenų valstybių teisės aktai netrukdys priežiūros institucijai vykdyti veiksmingos FMĮ priežiūros;
 5. Pateikiamas išsamus įmonės turimų ar nuomojamų patalpų aprašymas;
 6. Pateikiami duomenys, patvirtinantys kandidato įsipareigojimą tapti pripažintos investuotojų draudimo sistemos nare. Lietuvoje tai reikštų sudaryti su VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ sutartį dėl įsipareigojimų investuotojams apdraudimo pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymą;
 7. Kandidatas privalo pateikti duomenis apie jo įmonėje dirbančius / dirbsiančius fizinius asmenis, kurie turi išduotas finansų maklerio licencijas;
 8. Pateikiamas kvitas, įrodantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybinė rinkliava už prašymo dėl finansų maklerio įmonės licencijos išdavimo nagrinėjimą. Remiantis Rinkliavų įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”, toks mokesčio dydis yra lygus 3000 Lt;
 9. Kandidatas gauti FMĮ licenciją privalo priežiūros institucijai pateikti šiuos duomenis, užtikrinančius, kad būtų laikomasi finansų maklerio įmonėms keliamų reikalavimų:

12.1.                    Veiklos organizavimo politiką: šioje politikoje privalo būti numatyti duomenys bei procedūros, kuriomis vadovaudamasis kandidatas gauti FMĮ licenciją užtikrins, kad tiek pati FMĮ, tiek jos vadovai, darbuotojai, agentai, kt., laikysis teisės aktų nustatytų reikalavimų FMĮ veiklai;

12.2.                    Kandidato gauti FMĮ licenciją veiklos tęstinumo politiką: ši politika yra skirta užtikrinti, kad tuo atveju, jei kandidatui būtų suteikta FMĮ licencija, kandidatas garantuotų bei užtikrintų nenutrūkstamą bei nuolatinį bei nenutrūkstamą investicinių paslaugų teikimą. Šio reikalavimo įgyvendinimui kandidatas privalo pasitelkti tinkamas sistemas, išteklius bei procedūras;

12.3.                    Kandidato administravimo bei apskaitos politikos ir procedūrų aprašymą: ši politika skirta pateikti priežiūros institucijai duomenis apie tai, kaip kandidatas gauti FMĮ licenciją ketina užtikrinti tinkamą suteiktų investicinių paslaugų bei sudarytų sandorių apskaitą bei pačios FMĮ vidaus administravimo kontrolę;

12.4.                    Vidaus kontrolės taisykles bei asmens, atsakingo už vidaus kontrolės vykdymą, duomenys: šiuo aspektu privalo būti nustatomos FMĮ vidaus kontrolės taisyklės bei asmens, o asmuo, atsakingas už FMĮ vidaus kontrolę, yra apibudinamas užpildant Vertybinių popierių komisijos 2009-04-30 redakcijos nutarimo Nr. 1K-32 VI formą;

12.5.                    Rizikos valdymo politiką: ši politika apibudina kandidato gauti FMĮ licenciją numatomus veiksmus, kuriais įmonė, gavusi FMĮ licenciją, ketina valdyti bei eliminuoti FMĮ veikloje kilusius rizikos veiksnius, o taip pat padėti išlaikyti rizikos lygį priimtiname bei FMĮ veiklai grėsmės nekeliančiame lygyje;

12.6.                    Interesų konfliktų vengimo politiką: šios politikos esmė – nustatyti tokią FMĮ vidinę tvarką, kuri garantuotų, kad FMĮ, teikdama paslaugas savo klientams, išvengtų veikloje galinčių kilti interesų konfliktų. Vieni iš dažniausiai FMĮ veikloje pasitaikančių interesų konfliktų nutinka arba gali nutikti tuomet, kai FMĮ savo kliento sąskaita išvengia nuostolių arba uždirba. Interesų konfliktas taip pat gali būti konstatuotas tuomet, kai FMĮ savo klientui parduoda tokį finansinį produktą, kuris labai naudingas pačiai FMĮ, tačiau yra pakankamai nenaudingas klientui. Būtent interesų konfliktų vengimo politika turi užtikrinti, kad kandidatas gauti FMĮ licenciją sugebės užtikrinti, kad jo veikloje interesų konfliktų nepasitaikytų;

12.7.                    Klientų skundų nagrinėjimo taisykles: šiose taisyklėse yra numatoma, kaip ir kokiu būdu būsimos FMĮ klientai galės teikti įmonei skundus dėl suteiktų paslaugų, kaip ir kokiu būdu įmonė šiuos skundus nagrinės bei kaip ir kokiu būdu bus pateikiami atsakymai skundus pateikusiems klientams;

12.8.                    Priemonių, skirtų asmeninių FMĮ sandorių kontrolei, klientų turto saugumui užtikrinti, klientų turto sumažėjimo ar netekimo rizikai užkirsti, aprašymą: šios priemonės yra skirtos užtikrinti, kad į FMĮ apskaitą bus įtraukti kiekvienas tiek pačios FMĮ, tiek jos klientų sudarytas sandoris. Šis aspektas tampa itin svarbiu FMĮ bankroto arba nemokumo atveju, kadangi FMĮ klientų turimi vertybiniai popieriai ar finansinės priemonės nėra įtraukiamos į FMĮ turto balansą. Įstatymas taip pat nustato imperatyvų draudimą FMĮ naudotis klientų turimomis finansinėmis priemonėmis, išskyrus tuos atvejus, kai yra gautas kliento sutikimas;

12.9.                    Pavedimų vykdymo politiką: šia politika turi būti apibrėžta, kaip kandidatas gauti FMĮ licenciją vykdys įstatymų nustatytą reikalavimą vykdyti pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis. Šiuo atveju kaip geriausios klientui sąlygos bus pripažįstamos tokios aplinkybės: pavedimas bus įvykdomas pagal geriausią klientui finansinių priemonių kainą; pavedimas įvykdomas per įmanomai greičiausią laiką; pavedimas įvykdomas už mažiausias išlaidas klientui. Šiuo atveju, tam, kad būtų konstatuotas pavedimų vykdymas geriausiomis klientui sąlygomis, turi būti įvykdytas bent vienas iš šių aspektų (ne visi trys kartu), t.y. klientas turi pats pasirinkti, kas jam aktualiau: ar kad finansinės priemonės būtų nupirktos / parduotos geriausia kaina klientui, ar pavedimas įvykdytas greičiausiai, ar geriausiomis klientui sąlygomis. Šias aplinkybes ir privalo numatyti pavedimų vykdymo politika;

12.10.                Pinigų plovimo prevencijos įgyvendinimo tvarką: šioje tvarkoje privalo būti numatyta, kaip FMĮ ketina užkirsti kelią pinigų plovimui per finansų maklerio įmonę;

12.11.                Informaciją apie pasirengimą teikti sandorių duomenis: šia informacija kandidatas gauti FMĮ licenciją turi nurodyti, kaip jis priežiūros institucijai ketina teikti duomenis dėl finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. Aptariamos informacijos teikimą reglamentuoja tuometinės Vertybinių popierių komisijos 2007 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 1K-31 aktuali redakcija;

12.12.                Kandidatas taip pat privalo pateikti informaciją apie naudojamų IT sistemų architektūrą, naudojamos programinės įrangos aprašymą, IT sistemų duomenų saugumo priemones, kt.

Taigi, kaip matyti, reikalavimai kandidatams, ketinantiems gauti FMĮ licenciją, yra nustatyti iš tiesų labai detalūs bei griežti. Vis dėlto, toks reikalavimų griežtumas yra visiškai suprantamas bei pateisinamas, kadangi priežiūros institucija, prieš išduodama kandidatui FMĮ licenciją, privalo įsitikinti šio kandidato tinkamumu bei pasirengimu teikti finansų maklerio įmonės paslaugas savo klientams. Net vienos finansų maklerio įmonės neteisėti ar ydingi veiksmai gali padaryti labai didelę žalą visai finansų rinkų sistemai.

Galiausiai, reikėtų paminėti, kad dėl kandidatams keliamų reikalavimų sudėtingumo, yra rekomenduotina kreiptis kvalifikuotos pagalbos parengiant šiame straipsnyje aukščiau išdėstytus dokumentus.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

0 atsakymai

Komentuoti

Dalyvaukite diskusijoje.
Laukiame Jūsų komentaro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite pasinaudoti šiais HTML atributais: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>