Šviesiam fonui

Finansų patarėjo įmonės licencijos gavimas. Taikomi reikalavimai

Pažymėtina, kad tam tikras paslaugas, susijusias su finansinių priemonių rinkomis ir investicinėmis paslaugomis, gali teikti tik tie juridiniai asmenys, kurie turi finansų maklerio įmonės ar finansų patarėjo įmonės licenciją. Apie reikalavimus, taikomus asmenims, siekiantiems gauti finansų maklerio įmonės licenciją, jau rašiau čia. Tuo tarpu šis straipsnis skirtas finansų patarėjo įmonės licencijos gavimui.

Finansų patarėjo įmonės licenciją turinčios įmonės turi teisę teikti tokias investicines paslaugas: priimti ir perduoti klientų pavedimus; teikti investavimo rekomendacijas. Įmonės, turinčios finansų patarėjo įmonės licenciją, taip pat gali teikti šias Finansinių priemonių rinkų įstatyme numatytas papildomas paslaugas: konsultuoti įmones kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat teikti patarimus ir paslaugas, susijusias su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu; atlikti investicinius tyrimus, finansines analizes ar kitas bendro pobūdžio rekomendacijas, susijusias su sandoriais dėl finansinių priemonių; teikti su finansinių priemonių platinimu susijusias paslaugas.

Apibendrinus, finansų patarėjo įmonės licencijos suteikiamos teisės yra siauresnės nei finansų maklerio įmonės licencijos suteikiamos teisės, tačiau finansų patarėjo įmonės licencijos gavimui, savo ruožtu, yra taikomi ženkliai mažesni reikalavimai, nei finansų maklerio įmonės licencijos gavimui, o taip pat, kas svarbiausia – kandidatams gauti finansų patarėjo įmonės licenciją nėra taikomi jokie kapitalo pakankamumo reikalavimai. Taigi, pretenduoti gauti finansų patarėjo įmonės licenciją gali bet kokios Lietuvos Respublikoje įsteigtos akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės.

Reikalavimai finansų patarėjo įmonės (toliau tekste – FPĮ) licencijos gavimui yra numatyti Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-264 patvirtintose Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklėse (toliau tekste – Taisyklės).

Remiantis Taisyklių 5 punktu, FPĮ licencija yra išduodama tik Lietuvos Respublikoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms ir uždarosios akcinėms bendrovėms.

Vadovaujantis Taisyklių 10 punktu, asmenys, siekiantys gauti finansų patarėjo įmonės licenciją, privalo Lietuvos bankui pateikti tokius dokumentus:

 1. Veiklos planas. Veiklos plane turi būti numatytos FPĮ strategijos ir taktikos, FPĮ uždavinių apibudinimas, numatoma FPĮ veikla, finansinės prognozės, veiklos, kuriomis numatoma verstis, rinkodaros strategija, FPĮ finansinė prognozė, kiti duomenys;
 2. Dokumentai ir duomenys apie juridinį asmenį. Pateikiami duomenys apie registracijos adresą, įstatinio kapitalo dydį, pateikiamos akcijų pasirašymo sutartys, akcininkų sutartis (jei tokia sudaryta), sprendimas dėl vadovo paskyrimo, kt. duomenys;
 3. Juridinių asmenų registro išrašas. Išrašas gaunamas iš Registrų centro, vietoje anksčiau naudoto juridinio asmens registravimo pažymėjimo;
 4. Nuolatinio valdymo organo buveinės adresas. Pateikiamas adresas, kuriame bus įsikūrusi FPĮ vadovybė;
 5. Paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniai. Jei įmonė naujai įsteigta, šis reikalavimas netaikomas. Jei finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti audituoti – nepriklausomo auditoriaus išvada;
 6. Duomenys apie FPĮ dalyvius. Pateikiami duomenys apie dalyvius (akcininkus), užpildant nustatytos formos priedus;
 7. Duomenys apie FPĮ vadovus. Pateikiami duomenys apie vadovus, užpildant nustatytos formos priedą;
 8. Duomenys apie glaudžius ryšius su kitais Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių juridiniais ar fiziniais asmenimis (jei tokie yra);
 9. Duomenys apie glaudžius ryšius su kitais trečiųjų šalių juridiniais ar fiziniais asmenimis (jei tokie yra);
 10. Duomenys apie įdarbintus ar ketinamus įdarbinti finansų maklerius. Duomenys pateikiami užpildant nustatytos formos priedą;
 11. Dokumentas, patvirtinantis valstybinės rinkliavos sumokėjimą;
 12. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto profesinės civilinės atsakomybės draudimo turėjimą.

Įmonė, ketinanti gauti FPĮ licenciją, privalo parengti ir patvirtinti tinkamą veiklos organizavimo politiką ir procedūras, kurios užtikrintų, kad FPĮ, jos vadovai, darbuotojai ir agentai laikosi Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

FPĮ privalo turėti tinkamas sistemas, išteklius ir procedūras, kurios garantuotų bei užtikrintų nenutrūkstamą bei nuolatinį investicinių paslaugų teikimą.

FPĮ privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas sprendimų priėmimo procedūras ir organizacinę struktūrą, kuriose aiškiai nustatyta pavaldumo struktūra, paskirstytos funkcijos ir atsakomybė.

FPĮ privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas sistemas ir procedūras, skirtas konfidencialios informacijos saugumui, vientisumui ir konfidencialumui užtikrinti.

FPĮ privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti veiksmingas organizacines ir administracines priemones, skirtas užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie galėtų neigiamai paveikti jos klientų interesus.

FPĮ privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti skaidrias ir veiksmingas procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti greitą ir teisingą klientų skundų nagrinėjimą.

Remiantis Rinkliavų įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”, už prašymo dėl FPĮ licencijos išdavimo.

Nei šis straipsnis, nei bet kuri atskira šio straipsnio dalis nėra ir negali būti laikoma ar traktuojama kaip teisinė konsultacija. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@vanhara.lt arba telefonu +37060419315.

0 atsakymai

Komentuoti

Dalyvaukite diskusijoje.
Laukiame Jūsų komentaro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite pasinaudoti šiais HTML atributais: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>